Noordmans Studiedag 2017

Donderdag 8 juni

PThU (VU Amsterdam)

Thema: ‘Het geloof is een onrustig ding.’ Over de doorwerking van Luther in het theologiseren van O. Noordmans

Sprekers:

  • dr. Eelco van der Veer, predikant PKN te Ferwert en Lutherdeskundige.
  • prof.dr. Rinse Reeling Brouwer (bijz. hoogleraar theologische hermeneutiek van de bijbel [PThU Amsterdam] en universitair hoofddocent theologiegeschiedenis [PThU Groningen]).

Herinnering aan een ervaring

In 1948 schreef dr. Oepke Noordmans in het blad “ In de Waagschaal” de meditatie “Wijding”.

Deze meditatie is opgenomen in de bundel “ Gods Poorten”, uitgegeven in 1949.

De tekst die boven deze meditatie staat is Romeinen 11:24......gij zijt afgehouwen uit den olijfboom,

die van nature wild was, en tegen nature in den goede olijfboom ingeënt.( de SV).

NOORDMANS STUDIEDAG 2013

donderdag 16 mei
PThU (VU Amsterdam)

Thema: Scheppen als (onder-)scheiden: Noordmans’ scheppingsbegrip als opmaat naar een nieuw theologiseren

Sprekers:
- Dr. Akke van der Kooi, universitair docent dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen
- Prof.dr. Ellen van Wolde, hoogleraar Bronteksten Jodendom en Christendom aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

NOORDMANS STUDIEDAG 2014

donderdag 5 juni

PThU (VU Amsterdam)

 

Thema: Religie zonder God? Noordmans herlezen in een actuele discussie over goddelijke presentie en liturgische praktijken

 

Sprekers:

* Dr. Karel Blei, theoloog en emeritus predikant PKN

* Prof. dr. Ger Groot, bijzonder hoogleraar filosofie en literatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen en universitair hoofddocent filosofische antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

* Prof. dr. Rick Benjamins, universitair docent dogmatiek PThU en hoogleraar vrijzinnige theologie vanwege de VVP aan de Rijksuniversiteit Groningen

 

De titel van deze studiedag bevat een prikkelende vraag: of je in viering en gebed aan religie kunt doen zonder daar meteen een persoonlijke God in te betrekken. Over deze actuele vraag is in de twintigste eeuw veel en diep nagedacht. Ook door O. Noordmans, die met andere theologen zoals K. Barth nadruk legde op het volstrekt anders-zijn, ja het volstrekt onbekend-zijn van God. God is een verborgen God. Hij is incognito, gaat verrassend anders dan men verwachten zou door de wereld. En wat betekent dat voor de liturgische praktijk van de kerk? Onlangs kwam deze vraag terug in een bijdrage van Ger Groot aan de discussie over ‘religie zonder God’. Ger Groot noemt zich atheïst; niettemin heeft hij goede woorden over voor het kerkelijk ritueel, en wil hij ook niet vergeten dat de naam van God verwijst naar een kritische dimensie in ons leven, die mensen op tal van momenten de weg heeft gewezen.

NOORDMANS STUDIEDAG 2015

donderdag 18 juni

PThU (VU Amsterdam)

 

Thema: De ongemakkelijke vreemde. Noordmans’ denken over vreemdelingschap verkend in het licht van huidig postmodern denken over de secularisering van het vreemde/de vreemdeling

 

Sprekers:

* Dr. Jan Dirk Wassenaar, theoloog en predikant PKN te Hellendoorn, secretaris van de Stichting dr. O. Noordmans,

* Dr. Laurens ten Kate, filosoof en theoloog, universitair docent godsdienstfilosofie en religiestudies aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en senior fellow aan de Faculteit Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam (programma ‘Metamorfoses van het christendom in filosofie, literatuur en kunst’).


 

Beleidsplan 2016

 

De St. Dr. O. Noordmans is voornemens in 2016

- Nieuwsbrief nr. 15 uit te geven. Daarin zal het niet in de Verzamelde Werken van Noordmans opgenomen artikel ‘Kerk en toekomst’ gepubliceerd worden. Tevens een artikel van dr. Karel Blei over deel 3 van het Verzameld Werk van J.H. Gunning jr.

- Cahier nr. 15 uit te geven. Daarin zullen de bijdragen van dr. Jan Dirk Wassenaar en dr. Laurens ten Kate, gehouden op de Noordmans-studiedag 2015, opgenomen wor-den.

- Een studiedag te organiseren over ‘Kerk en toekomst’. Prof.dr. Gerrit Neven is reeds bereid gevonden het stuk op die dag toe te lichten.

Noordmans Studiedag 2016

Dinsdag 10 mei

PThU (VU Amsterdam)

Thema: Kerk en toekomst volgens Noordmans

Sprekers:

 

  • dr.dr. Beroald Thomassen, theoloog en filosoof, predikant van de Evangelische Kirche im Rheinland; publiceerde over wijsgerige thema’s, theologische wetenschapsethiek, en theologische denkers, o.a. over Oepke Noordmans en Karl Barth;
  • dr. Arjan Plaisier, theoloog, predikant en scriba van de Generale Synode van de PKN, schreef over thema’s op het raakvlak van theologie, filosofie en literatuur;
  • drs. Tom de Haan, PKN stadsdominee in Haarlem en verbonden aan Kerk Zonder Grenzen. Schreef over waarheid en Geest bij Noordmans en Alain Badiou.

Tsjerkepaad – Noordmans in beeld!

 

Dit jaar is het 60 jaar geleden dat ds. O. Noordmans (1871-1956) is overleden. Een aanleiding om deze zomer tijdens Tsjerkepaad een expositie over deze predikant en groot theoloog te houden. Tijdens Tsjerkepaad (kerkenpad) zijn op zaterdagmiddag, gedurende de zomermaanden veel kerken in Fryslân geopend voor publiek. De Werkgroep Noordmans heeft de expositie in samenspraak met dr. J.D.Th. Wassenaar, die gepromoveerd is op “Noordmans in Friesland”, samengesteld. De expositie laat een beeld zien van het leven van Noordmans, in het bijzonder van de periode dat hij dominee was in Sumar, van 1910 tot 1923.

Cahier 11

In mei 2012 verscheen Cahier 11, 'Over God spreken in de schaduw van het lijden. Noordmans' Herschepping als bijdrage aan een geloofsleer voor onze tijd' (2011). Het Cahier kan besteld worden bij de penningmeester. Prijs: € 6,50 exclusief portokosten.

 


NOORDMANS STUDIEDAG 2012

Woensdag 30 mei

Bergkerk Amersfoort

Noordmans en de actualiteit van het geweten

Sprekers:

- Dr. Peter Verbaan, predikant PKN te Ermelo

- Dr. Ad Verbrugge, universitair hoofddocent sociale en culturele filosofie Vrije Universiteit Amsterdam